Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από τον Βρεφονηπιακό σταθμό & Νηπιαγωγείο (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Στέφανος Σαρλικιώτης, Στρατηγού Ρογκάκου 17 – Μαρούσι, ΤΚ 15125, Τηλ: : 21 0682 4708) με το σήμα “Α΄KidsAcademy”.

Για οποιαδήποτε απορία σας για την παρακάτω Πολιτική, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε και στο email: akidsacademy@yahoo.gr

Βασικοί ορισμοί

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Τα Δεδομένα που σας ζητάμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Γι’ αυτό το λόγο ζητάμε τη συναίνεσή σας για τη χρήση των παρακάτω δεδομένων:

● για το παιδί: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης παιδιού, θέματα υγείας,
● για τους γονείς: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο (σταθερό, κινητό, εργασίας), email,
● για εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (από το οποίο έχετε τη συγκατάθεση χρήσης των δικών του προσωπικών δεδομένων): ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο (σταθερό, κινητό), διεύθυνση κατοικίας.
● στιγμιότυπα (φωτογραφία/βίντεο) από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός του σχολικού χώρου.

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ομαλή εκτέλεση παροχής των υπηρεσιών μας σύμφωνα με την νομοθεσία και η εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. 
Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει:
● Να παρέχουμε υπηρεσίες βρεφονηπιακού    σταθμού.
● Να παρέχουμε υπηρεσίες νηπιαγωγείου
●Να παρέχουμε υπηρεσίες διατροφής και μεταφοράς των παιδιών από και προς την κατοικία τους.
● Να απαντάμε στα ερωτήματά σας και να επικοινωνούμε για τις υπηρεσίες μας.
● Να συμμορφωνόμαστε με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί βρεφονηπιακών σταθμών & νηπιαγωγείων.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: 

● τους όρους της συμβατικής μας σχέσης,
●το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

● Ο βρεφονηπιακός σταθμός – νηπιαγωγείο και το υπαλληλικό προσωπικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
● Ο συνεργαζόμενος παιδίατρος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
● Οι αρμόδιες Αρχές, ενδεικτικά: Υπουργείο παιδείας, ΕΕΤΑΑ.
● Ο συνεργάτης υποστήριξης της λογιστικής διαχείρισης της εταιρείας μας.

Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης., εκτός αν ορίζεται από άλλη νομοθεσία μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (ενδεικτικά: φορολογικά παραστατικά). Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκλησης. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. 

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα (εργαζόμενους και συνεργάτες) αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, προστασία υπολογιστικών συστημάτων).

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης

Προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, τόσο κατά τη φάση της συλλογής, όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω. Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων σας, από την έναρξη της συμβατικής μας σχέσης, λαμβάνετε γνώση της παρούσας από το έντυπο «Αίτηση εγγραφής», από το έντυπο «Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», αλλά και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να συμβουλεύεστε από την κεντρική σελίδα του ιστοτόπου μας www.Akidsacademy.gr, τα δικαιώματά σας για την πληροφόρηση των παρακάτω στοιχείων όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω δηλαδή:

• την ταυτότητα μας,
• τους σκοπούς της επεξεργασίας,
• τους αποδέκτες των δεδομένων,
• τα δικαιώματά σας.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που έχει απαιτηθεί να την υποβάλλετε.

Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Συχνές ερωτήσεις για τον GDPR

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας Δεδομένων ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο email akidsacademy@yahoo.gr, Για την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα αφού συμπληρώστε την προτυποποιημένη Αίτηση, που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας μας και να την υποβάλλετε εναλλακτικά:

ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο email: akidsacademy@yahoo.gr , όπου θα αποστείλετε την ενυπόγραφη αίτηση με το βεβαιωμένο γνήσιο της υπογραφής σας ή θα την επισυνάψετε ηλεκτρονική υπογραφή πιστοποιημένη ψηφιακά. Θα λάβετε την απάντηση μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μας έχετε δηλώσει, εκτός εάν ζητήσετε να σας αποσταλεί με άλλον τρόπο.

ταχυδρομικά, αφού συμπληρώσετε την Αίτηση, θα βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Τμήμα και θα την αποστείλετε στη διεύθυνση Νερομπογιές & Νότες, Αθηνάς 47 – Αιγάλεω, ΤΚ 12244.

με φυσική παρουσία σας στην έδρα μας. Αν επιθυμείτε να παραδώσετε οι ίδιοι την Αίτηση σας δεν απαιτείται να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας, αλλά θα ζητηθεί η επίδειξη της ταυτότητας ή άλλου επίσημου αναγνωριστικού εγγράφου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση στην οποία θα περιγράφεται το αίτημά σας.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 21 0682 4708 . 

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

error: Content is protected !!